Záhady Fanderlikovy Skautské praxe

O legendární příručce Skautská praxe od Velena Fanderlika jsme již psali. Při přípravě textu jsme zjistili, že jednotlivá vydání této příručky mají svá tajemství a rozhodli jsme se alespoň některá poodkrýt.

Podle dostupných informací jsme připravili seznam známých vydání s popisem zajímavých záhad. Předpokládáme, že k uvedeným údajům mohou mnozí čtenáři poslat další poznatky, rádi je do článku doplníme. Recenzi původního vydání Skautské praxe najdete zde.

Počet záhad odpovídá vysokému počtu vydání této tábornické příručky. Záhadou je již samotný rok prvního vydání. Nevíme také, proč  byla obě „kanadská“ vydání označena jako „Třetí přepracované vydání“, když ve skutečnosti šlo o čtvrté a páté vydání? Proč byla obálka celkem 4x překreslena zřejmě samotným autorem?  Kdo lajdácky překreslil více než polovinu stránek v roce 1968 pod značkou Bř a kdo naopak nesmírně pečlivě překreslil příručku pro Sokol Silůvky v roce 1982?

Dvoustrana z vydání v roce 1938.
Dvoustrana z vydání v roce 1938.

Přehled vydání knihy Velena Fanderlika Skautská praxe

První tři známá předválečná vydání vydal Velen Fanderlik v Brně krátce po sobě v roce 1938. Na titulní stránce je uvedeno, že příručka byla sestavena podle tabulek lesních škol Svazu skautů RČS.

Titulní strana prvního vydání v roce 1938.
Titulní strana prvního vydání v roce 1938.

⸋1⸋ rok 1938 Brno – Skautská praxe a branná výchova v obrazech – obálka není známa, bez udání čísla vydání na titulce.

⸋2⸋ rok 1938 Brno  – Skautská praxe a branná výchova v obrazech – obálka není známa, na titulní straně je text II. vydání.

⸋3⸋ rok 1938 Brno – Skautská praxe a branná výchova v obrazech – obálka není známa, na titulce je text III. vydání.

Záhada prvního vydání – první záhadou je samotný rok vydání příručky Skautská praxe (v prvních třech vydáních s přídomkem …a branná výchova v obrazech). Některé prameny uvádějí rok 1933, ale při našem pátrání jsme pro toto tvrzení nenašli žádný reálný podklad. Domníváme se, že jde o omyl, a že první vydání bylo v roce 1938.

 

Překreslená definitivní podoba během války

Předválečná vydání Velen Fanderlik kompletně překreslil v emigraci během druhé světové války. Vznikla legendární podoba Skautské praxe, která pak sloužila skautským táborníkům několik desítek let včetně dlouhé doby obou poválečných zákazů skautingu. V nové podobě vyšla Skautská praxe ještě za války dvakrát v zahraničí.

Definitivní podoba Skautské praxe vznikla za II. sv. války.
Definitivní podoba Skautské praxe vznikla za II. sv. války.

⸋4⸋ rok 1944 Ottawa – Skautská prakse – tmavě červená obálka s tábornickými motivy a s doplňujícím nápisem Londýn Ottawa. Rozměr 120 x 163 mm. Na titulní straně je kromě názvu uveden text Třetí, přepracované vydání a dole rok 1944, doplněna str. 33 Skautské knihy, bez tiráže vzadu.

Obálka obou "kanadských" vydání je stejná.
Obálka obou „kanadských“ vydání je stejná.

⸋5⸋ rok 1945 Ottawa – Skautská prakse – stejná tmavě červená obálka s nápisem Londýn Ottawa, na titulní straně opět (asi omylem) Třetí, přepracované vydání, a dole rok 1945, obsah je stejný jako předchozí vydání včetně str. 33 Skautské knihy, bez tiráže vzadu.

Záhada třetího vydání. Není jasné, proč byla obě „kanadská“ vydání stejně označena na titulní straně jako „Třetí, přepracované vydání“. Jedna z možností je prosté opomenutí, ale je také možné, že vydání v roce 1945 bylo počítáno jako dotisk, ve kterém bylo změněno pouze datum 1945 (jinak jsou obě vydání totožná). Pro první možnost omylu svědčí skutečnost, že žádné čtvrté vydání vlastně neexistuje, poválečná vydání v Brně začínají číslem pět.

 

Vydání v Brně 1945 a 1946

Krátce po skončení II. sv. války vyšla v Brně další dvě vydání označená jako 5. a 6. doplněné vydání. Tato dvě vydání se zasloužila o obrovskou popularitu Fanderlikovy příručky a kolovala mezi táborníky po několik desetiletí, kdy byly skautské publikace zakázány.

Obálka "brněnských" poválečných vydání byla překreslena.
Obálka „brněnských“ poválečných vydání byla překreslena.

⸋6⸋ 1945 Brno, Klen – Skautská prakse – vydání s obálkou ze světlého tužšího papíru, Klen Brno 1945, na titulní straně je 5. doplněné vydání. Kresba na obálce je velmi podobná „kanadským“ vydáním, je však evidentně nově PŘEKRESLENÁ.

⸋7⸋ 1946 Brno, Klen – Skautská prakse – obálka stejná jako předchozí, Klen Brno 1946, na titulní straně je uvedeno 6. doplněné vydání. Tištěno jednostranně, rozměr 115 x 163 mm. Vydání je bez str. 33 (seznam literatury), zato je doplněno o několik tištěných tabulek s výzbrojí, vzadu je tiráž.

Záhada překreslené obálky. Nikde není vysvětleno, proč Fanderlik překreslil obálku pro obě poválečná brněnská vydání Skautské praxe. Překreslení není ani na první pohled patrné a leckdo si změny v kresbě při zběžném porovnání vůbec nevšimne. Ale při podrobnějším prozkoumání je jasné, že obálku autor ve stejném duchu překreslil. Je také možné, že originální kresba obálky zůstala zapomenuta v Kanadě, když se domů převážely podklady pro tuzemské vydání.

 

Překotná vydání v roce 1968 a 69

 Po převratu v únoru 1948 už další vydání Skautské praxe nebylo povoleno a tak legendární praxe mohla vyjít až v krátkém období uvolnění kolem roku 1968. A zde dochází k dalším záhadám. V roce 68 (či 69) vyšlo trochu záhadné vydání, které mělo  překreslenou obálku a k dovršení zmatku stejnou titulní stranu, jako „kanadské“ vydání z roku 1944.

Třetí překreslená verze obálky z roku 1968-9.
Třetí překreslená verze obálky z roku 1968-9.

⸋8⸋ 1968 – 69 ??? – Skautská praxe – opět PŘEKRESLENÁ, už třetí verze obálky (pamětníci uvádějí, že tato verze obálky byla později použita v Sokole Silůvky při vydání v roce 1985), vydavatel je nejasný. Na titulní straně je opět uveden text „Třetí, přepracované vydání“ (snad byla použita stránka z vydání 1944 v Ottawě včetně letopočtu). Vydání se proto někdy zaměňují. Vydání jsme neměli možnost prolistovat, ale podle informací z internetu jsou v tomto vydání přehozeny strany 25 a 26 a jsou doplněny nové, zcela odlišně zpracované strany 33 Práce s buzolou, 34 Značky na řekách, 35 Turistické značení, 36 Vybavení a úprava stanu (tyto strany nenakreslil Fanderlik).

⸋X⸋ 1968 Svaz junáků – zálesáků – Junácká praxe – vydání nekvalitní a ve změněné podobě nepochybně bez konzultace s autorem. Bylo zde kompletně (a značně ledabyle) překresleno asi 18 stran původní Fanderlikovy Skautské praxe. Na každé straně je podpisová značka Bř. Vydání bylo necitlivě doplněno nepříliš zdařilými stránkami z biologie člověka.

Záhada třetího vydání pokračuje. Pro dokonalé zmatení historie se do lepšího z obou vydání v roce 1968 či 1969 vloudila titulní strana z roku 1944 (s textem Třetí, přepracované vydání a rokem 1944) a tím vznikl naprostý zmatek. Při určení roku vydání se při prodeji v antikvariátu se jednotlivá vydání jen obtížně rozlišují. Vodítkem může být, že obě válečná „třetí“ vydání mají tuhou červenou obálku. „Třetí“ vydání z roku 1968 či 1969 má bílou obálku, která je opět, již potřetí překreslena. Záhadou je i to, zda autorem nové kresby je sám Velen Fanderlik.

Záhada značky Bř. Nepodařilo se nám zjistit autora překreslených stránek v pozměněném vydání s názvem Junácká praxe, kde vyšlo celkem 18 nekvalitně překreslených stránek ze Skautské praxe. Stránky jsou podepsány zkratkou Bř. Pro pamětníky asi nebude problém podpis Bř. identifikovat, ale nám se to nepodařilo.

 

Exilová vydání

⸋9⸋ 1973 Zollikerberg – Skautská prakse – exilové vydání, 33 stran 519 ks. Vydání jsme neměli k dispozici, známe pouze titulní stránku.

⸋10⸋ 1982 Nijmegen: Skauted – Skautská praxe – exilové vydání označované jako 7. vydání. Vydání jsme neměli k dispozici, známe pouze obálku a titulní stránku.

Další verze obálky na exilovém vydání 1982.
Další verze obálky na exilovém vydání 1982.

 

Poloutajené vydání v Silůvkách

V osmdesátých letech vyšla dvě pololegální vydání v Sokole Silůvky (skautské knihy byly stále zakázané). Nejspíš už první bylo opět překreslené, tentokrát tak přesně a pečlivě, že překreslení není vůbec na první pohled k rozeznání od originálu (mohli jsme ovšem porovnat jen několik stran, viz strana Měření malých rozměrů z roku 1985).

⸋X⸋ 1982 Silůvky – Bezejmenné vydání bez názvu a vydavatele – čisté zelené desky na zkoušku, zda vůbec něco takového projde – vydal TOM Sokola Silůvky, náklad cca 2000 výtisků. Vydání jsme neměli k dispozici, ale předpokládáme, že už byly stránky překresleny.

Obálka 1985, kresba stejná jako v r. 1968-69.

⸋X⸋ 1985 Silůvky – Zálesácká praxe – vydal TOM Sokola Silůvky, náklad cca 2000 výtisků. Kresba na obálce je stejná, jako ve vydání z roku 1968-69.  Tisk jednostranný, jako v původních vydáních. Zdá se, že překresleny byly všechny tabulky. Toto vydáni zřejmě obsahuje navíc i další trochu odlišně zpracované strany, které v původním Fanderlikově vydání nebyly, např. strana Bivakování či Vazačky – lana.

Překreslená tab. 1 ve vydání z roku 1985.
Překreslená tab. 1 ve vydání z roku 1985.

Záhada vydání Silůvky 1982 – 1985. Nejzáhadnějším okamžikem pátrání po historii Fanderlikovy Skautské praxe byl objev, že pro pololegální vydání v Sokole Silůvky kdosi velmi pečlivě překreslil nejspíš všechny vnitřní stránky Fanderlikovy praxe. Viz strana „Měření malých rozměrů“.  Rozdíly jsou rozeznatelné pouze při velmi důkladném prozkoumání. V písmu je jiné „a“ (zde tiskací) a jiné „o“ (zde výrazně užší), na str. „Měření malých rozměrů“ je trochu jinak popis cihly. Zná někdo autora těchto kreseb? Prozkoumali jsme ještě tab. 31 Lasování, je také překreslena a vydání obsahuje i další nové strany. Vydání nemáme k dispozici, pokud někdo toto vydání poskytne, rádi obsah doplníme přesně.

 

Vydání po roce 1989

Podle vzpomínek jednoho z pamětníků jednal TOM Sokola Silůvky s Milotou Fanderlikem (bratr Velena Fanderlika) v roce 1990, že by rádi původní Velenovu praxi zmodernizovali přidáním několika stránek s novějšími informacemi. Milota s tím v žádném případě nesouhlasil a požadoval pouze vydání původní verze podle kanadského vydání tak, jak ji jeho bratr sestavil. Sdělil také (údajně cca v březnu 1990), že původní Skautská praxe vyjde v nejbližší době v tehdejší Junácké edici. Nakonec vyšel reprint v nakladatelství Tourprint v roce 1991.

Obálka reprintu z roku 1991.
Obálka reprintu z roku 1991 byla v několika barvách (zelená, modrá, červená).

⸋11⸋ 1991 – Tourprint – Skautská praxe – zelená, modrá a červená tužší obálka s indiánem a nápisem Londýn – Ottawa – Praha. Vydání má zmenšený rozměr 105 x 148 mm a je tištěno oboustranně. V tiráži je uvedeno 4. obnovené vydání. Místo titulní strany je úvodní slovo Jana Kotrby. Uvedený náklad 20 000 výtisků.

Záhada neopravených chyb. Jako poslední ze záhad při prohlížení Fanderlikovy Skautské praxe bylo pro nás překvapivé zjištění, že v žádném z vydání, které máme k dispozici, nebyly opraveny drobné chybičky, které se do příručky vloudily. Jde například o nesprávný rozměr cihly na str. 1, o chybu ve vzorci výpočtu vlevo dole na str. 2, o záměnu cm a palců v rozměru stop jelena na str. 22 nebo o popis modré místo červené barvy u plodů dřínu na str. 25. Z vlastní zkušenosti potvrzujeme, že chybičkám se při takovém rozsahu textu vyhnout prostě nelze, ale podivné je, že v žádném z dalších vydání nebyly nikdy opraveny.

Poděkování autorovi

Počet dosud známých vydání se v našem seznamu zatím uzavírá na čísle 11 originálních a celkově 14. Po neuvěřitelně dlouhou dobu byla Fanderlikova Skautská praxe zdrojem informací a námětů pro několik generací skautů, táborníků a zálesáků a dodnes zastaraly jen strany, které poznamenal technický pokrok. Nezbývá než se přes vzdálenost osmdesáti let od vzniku hluboce poklonit autorovi za tak nadčasové a užitečné mistrovské dílo.

Dr. Velen Fanderlik
Významný skautský činovník a autor skautských a tábornických příruček Velen Fanderlik – Mawadani (1907-1985) se ve své publikační činnosti zaměřil na pomoc nejen vedoucím skautských oddílů. Nejznámější z jeho knih jsou Listy Jurovi, jedna z prvních knih zabývajících se otázkami, jak vést oddíl především v psychologické a metodické rovině. Knihy Listy Jurovi i Skautská praxe nebyly dlouho překonány. Po roce 1948 se bohužel již nesměly na pultech knihkupectví objevit. Fanderlik sám emigroval do Kanady, kde žil až do konce svého života.

 

Texty Ostrova nápadů průběžně aktualizujeme, tento článek byl naposledy upraven 8/2022.

Pocta starým knihám

Příručky, které ovlivnily tábornictví. Rádi bychom touto cestou vzdali hold skvělým autorům tábornických a zálesáckých knih minulosti. Postupně proto zařazujeme retrorecenze příruček, které nemalou měrou přispěly k šíření tábornické a zálesácké praxe u nás.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This